Nederland Lokaal Homepage
dinsdag, 18 augustus 2015 08:31

Kleinere democratie deel 2

(vervolg op Kleinere democratie)
Gisteren eindigde ik mijn column met de opmerking dat de democratie kleiner gemaakt moet worden. Wat bedoel ik daar precies mee?

In het Westen wordt de democratie veelal beschouwd als heilig. In de rest van de wereld wordt er vaak op leven en dood gevochten om een democratie te krijgen. Dat je stem wordt gehoord en dat besluiten bij meerderheid worden genomen. Toch zijn er nog vele landen en zelfs werelddelen waar eigenlijk sprake is van een totalitaire staat en de mensen daar accepteren dat, nog wel of nog steeds.
Gepubliceerd in Weblogs
dinsdag, 21 juli 2015 07:39

Kleinere democratie?

Weblog bijdrage van: Ton Schijvenaars

Vannacht heeft onze MP Mark Rutte toegegeven dat hij zijn verkiezingsbelofte van geen cent meer naar Griekenland moet breken. Aan de ene kant dapper maar waarom iets beloven als je geen zekerheid hebt je belofte gestand te kunnen doen?
Nu staan politici bekend om het breken van beloftes en daarom taant ook het vertrouwen in de politiek en veroorzaakt de politiek zelf het groeiende succes van populistische partijen die nog meer beloftes doen die zij ook nooit kunnen waarmaken.

Gepubliceerd in Weblogs
vrijdag, 10 juli 2015 12:01

Onafhankelijk Papendrecht nieuws

Laatste Nieuwsbrief voor het Zomerreces van Onafhankelijk Papendrecht


Op 9 juli vonden de algemene beschouwingen plaats. OP heeft daar een lans gebroken voor verruiming van het belastinggebied van de gemeente. Het rapport Rinnooy Kan geeft aan dat de gemeente financieel gaat vastlopen. Het Rijk heeft voor miljarden aan taken overgeheveld naar de gemeenten maar een korting van 4,8 miljard euro toegepast. Voor Papendrecht komt het neer op een slordige 2 miljoen euro (per jaar), op een begroting van 80 miljoen. Dat geld komen de gemeenten tekort bij de uitvoering van de participatiewet, de jeugdwet, de wmo, kortom de zgn. decentralisaties, die feitelijk 'centralisaties' van overheidsmacht naar het Rijk behelzen. Aan het bestuur van de Drechtsteden zijn door OP vragen gesteld over herziening van het boetebeleid in het kader van de Fraudewet 2013. Deze wet heeft veel onschuldige slachtoffers gemaakt (bv. ouderen die verstrikt raakten in de papieren en zo termijnen vergaten en dan plotseling een boete van 100% kregen, zonder pardon, en als crimineel werden weggezet door een keiharde onverschillige overheid). Hiertegen komt OP in opstand.
OP heeft een motie ingediend om de sociale minima te helpen. De hele raad van Papendrecht stemde tegen. Een zeer teleurstellende uitslag.
Zelfs de christelijke partijen stemden tegen.
En ook de 'linkse' GroenLinks en PvdA stemden tegen. Zij zeggen 'tevreden' te zijn met het sociale beleid dat gevoerd wordt door de asociale regering Rutte. Afwentelen van de crisis op de burgers.
Bijzondere bijstand is tegenwoordig een lening. Mensen in de financiële problemen komen er zo niet uit. Zij worden eerder afhankelijker gemaakt dan dat ze geholpen worden.
Ontluisterend waren de uitspraken van de CDA fractie: "deze motie komt als mosterd na de maaltijd", de ChristenUnie die sprak van een motie die "sympathiek" was, maar .. geen steun van de CU, en de PvdA die het had over de motie die "te breed" zou zijn.
De wethouder gaat na het zomerreces praten met een aantal organisaties die zich met de sociale minima bezighouden. OP gaat dat volgen en hem steunen als hij iets voor de sociale minima wil gaan doen.
Wat opvalt bij het sociale beleid is dat de politiek geen voeling meer heeft met wat er in de samenleving aan de hand is.

Maar voor OP blijft er voldoende werk aan de winkel. Daar gaan we in het nieuwe seizoen weer volop mee aan de gang. U kunt ons helpen, door zaken aan te dragen en ons te vertellen wat er in u ogen niet goed gaat. Laat het ons weten, wij maken er wél werk van!
Een fijne vakantie aan u allemaal.

Hartelijke groet,

De fractie van Onafhankelijk Papendrecht
Ruud Lammers, Henny Hoekstra, Kristi Somers-Sigterman, Dick de Wit en Dirk Meiners

U leest meer over de algemene beschouwingen op deze link naar de website:
http://www.onafhankelijkpapendrecht.nl/woordvoeringen/alg-beschouwingen-juli-2015/

Gepubliceerd in Nieuws

Van: Onafhankelijk Papendrecht

Raadscommissievergaderingen mogen alleen worden voorgezeten door raadsleden. Externe voorzitters of ‘gespreksleiders’ zijn niet in overeenstemming met (de geest van) de wet. Dat antwoordt minister Ronald Plasterk (BZK) op schriftelijke vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak naar aanleiding van de gegroeide praktijk in Dordrecht.
De gemeenteraad van Dordrecht wilde tegemoet komen aan de wens om commissievergaderingen te laten begeleiden door mensen die ‘neutraal zijn en actief kunnen sturen op de kwaliteit van de vergadering’. Daarop zijn in deze gemeente externe voorzitters benoemd. Dat gebeurde in het kader van een lokale pilot ter verbetering van het lokale vergaderstelsel.

Gepubliceerd in Nieuws

Persbericht 16 juni 2015

 
Op donderdag 18 juni aanstaande is OP tijdens de Raadsvergadering voornemens een amendement in te dienen. Een deel van de gelden die over zijn gebleven zal worden gereserveerd op regionaal niveau, maar een deel wordt teruggesluisd naar de gemeente(n). Dat klinkt mooi, maar met betrekking tot de gelden die ter beschikking staan van de Sociale Dienst Drechtsteden gaat het ten dele over Rijksgelden die aan het geoormerkte doel kunnen, dan wel zouden dienen te, worden besteed. Deze gelden belopen op regionaal niveau ongeveer 1 miljoen euro. Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden zegt deze 1 miljoen euro nodig te hebben om de tekorten af te dekken. Dit lijkt echter in schril contrast te staan met het "positief resultaat" dat over 2014 kon worden geboekt. Positief resultaat staat in de voorgaande zin tussen aanhalingstekens, ook al omdat dit feitelijk publiek geld is, want afkomstig van de gemeenten, en dus ook deels van de gemeente Papendrecht.

Gepubliceerd in Nieuws

Datum voor deze vergadering is verzet. Hou deze pagina in de gaten voor de nieuwe datum voor deze bijeenkomst

Locatie: Gemeentehuis Geldermalsen

Tijd: 10.00 - 12.30 uur

Voor deze vergadering zijn de Provinciale vertegenwoordigers uitgenodigd. 

De agenda is aan de deelnemers op 14 juni verzonden.

 

Gepubliceerd in Activiteitenagenda
De kabinetten Rutte hebben nieuwe begrippen gemunt op het gebied van lokale democratie, zoals participatiesamenleving en doe-democratie. De achtergrond hiervan is de zorg over de bereidheid van burgers om te participeren in de samenleving, zodanig dat de minister van BZK het initiatief heeft genomen een Agenda Lokale Democratie op te stellen. Dit heeft geresulteerd in een adviesaanvraag, door Tonkens c.s. gepubliceerd onder de titel Montessori-democratie, spanningen tussen burgerparticipatie en de lokale politiek (zie Opinie NRC-Handelsblad van 18 mei).
Gepubliceerd in Weblogs

Bij de Statenverkiezingen van maart jl. hebben lokale-provinciale partijen meer stemmen en statenzetels behaald dan vier jaar geleden, maar de electorale ambities van Nederland Lokaal tot en met zetels in de Eerste Kamer werd dit keer nog niet gerealiseerd. Anders lijkt het gesteld met de gedachtegoed van lokale partijen, t.w. de participatiedemocratie. Dit heeft  via Nederland Lokaal in de landelijke media ruimte aandacht gekregen. Hierbij gaat het om de decentralisatie van rijkstaken naar gemeenten, met de minimaal benodigde financiële middelen, maar vooral met de overdracht van maximaal noodzakelijke bevoegdheden. De rijksadviseurs, zoals het Centraal Planbureau (CPB) en de Raad van State hebben het wat dat betreft beter begrepen dan de ministersploeg in Den Haag.

Gepubliceerd in Weblogs
donderdag, 19 maart 2015 08:56

Uitslagen Prov. Statenverkiezingen 2015

Uitslagoverzicht 

Bron: NOS

uitslag2015

 

Gepubliceerd in Nieuws

Nog nooit deden zo veel nieuwe provinciale partijen mee aan de verkiezingen.
Ze liggen zo goed bij de kiezers dat ook de Eerste Kamer lonkt.
Moet het kabinet dan bij hen langs voor een meerderheid in de senaat?

Lees het volledige artikel op de volkskrant website

Gepubliceerd in Nieuws
Pagina 1 van 5